Заснавана ў лiпeнi 2009 года, аб'ядноўвае 14 недзяржаўных прадпрыемстваў з розных рэгіёнаў Беларусi якія ў межах сваей вытворчай дзейнасці выдаюць больш за 20 рэгіянальных масава-палігычных выданняў з агульным накладам больш за 100 000 асобнікаў. Галоўная мэта — развіццё асяроддзя, спрыяльнага для прыватнага выдавецкага бізнэсу. Асацыяцыя дапамагае зносінам i абмену досведам незалежных выдаўцоў; спрыяе развіццю рынку рэгіянальных друкаваных CMI; развівае кадравы патэнцыял рэгіянальных кампаній праз рэалізацыю кансультатыўных i трэнінгавых праграм. У Асацыяцыю ўваходзяць:
 
Основана в июле 2009 года, объединяет 14 негосударственных предприятий из разных регионов Беларуси, которые в рамках своей производственной деятельности выпускают более 20 региональных массово-политических изданий общим тиражом более 100 000 экземпляров. Главная цель -развитие среды, благоприятной для частного издательского бизнеса. Ассоциация помогает налаживанию отношений и обмену опытом независимых изданий; способствует развитию рынка региональных печатных СМИ; развивает кадровый потенциал региональных компаний через реализацию консультативных и тренинговых программ. В Ассоциацию входят:
 
Founded in July 2009, brings together 14 non-State enterprises from different regions of Belarus, which, in the course of its production activities produce more than 20 regional public policy publications total circulation of more than 100 000 copies. The main purpose is to develop an enabling environment for private publishing business. The Association helps relations and exchange of experiences of independent publications; promotes the development of regional print media market; develops personnel potential regional companies through the implementation of advisory and training programmes. The Association consists of:

© 2010 - 2020